Zakaz poboru wody do celów innych niż bytowe

wodaZarządzenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawie zakazu poboru wody z gminnej sieci wodociągowej do celów innych niż bytowe.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z trwającym okresem wysokich temperatur, co prowadzi do ponadnormatywnego poboru wody z sieci wodociągowej, wprowadza się na całym obszarze Gminy Wołów całodobowy zakaz poboru wody z gminnej sieci wodociągowej do celów innych niż bytowe oraz pojenia zwierząt.

2. W szczególności zabrania się poboru wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania ogródków przydomowych i trawników oraz napełniania przydomowych basenów.

3. Wprowadza się również zakaz korzystania z hydrantów przeciwpożarowych do czerpania wody.

§ 2. Za naruszenie zakazów wskazanych w § 1 grozi kara grzywny wymierzona w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3. Zakazy, o których mowa w § 1 obowiązują do odwołania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wołów.

Categories: Powiat, Wołów

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker