Student II – nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w terminie od 1 lutego 2011r. do 28 lutego 2011r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
5. uczniami szkół policealnych,
6. studentami uczelni zagranicznych, studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą              w ramach programów Unii Europejskiej, pobierajacymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

Wnioski należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące programu jak również druk wniosku o dofinansowanie kosztów nauki dostępne są na stronie http://www.pfron.org.pl/ oraz w siedzibach Oddziałów PFRON – Dolnośląski Oddział – ul. Szewska 6/7, tel. 71 34-67-440

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker