Reorganizacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Wołowskim

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołowskiego w dniu 11 lutego 2014 zostały podjęte uchwały dotyczące reorganizacji sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Wołowskim, a zwłaszcza w Wołowie, w aspekcie nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.
Najistotniejszą uchwałą było podjęcie decyzji o utworzeniu od dnia 1 września 2014 r., w miejsce dotychczasowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, zespołu pn.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. W skład nowego zespołu wchodzą następujące szkoły i placówki :

1) Technikum Nr 1 dla młodzieży,

2) Szkoła Policealna dla dorosłych w Wołowie,

3) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,

4) Bursa,

5) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wołowie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na prowadzenie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w formach pozaszkolnych różnych szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, co przyczyni się do rozszerzenia przede wszystkim oferty edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN pozaszkolne formy kształcenia obejmują:

1. kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach;
– kwalifikacyjny kurs zawodowy,
– kurs umiejętności zawodowych,
– turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

2. kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami pracy

3. kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu nauczania uwzględniającego wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać na potrzeby rynku pracy 251 kwalifikacji zawodowych.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

Powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego otworzy drogę do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Działania takie będą możliwe gdyż w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w Priorytecie Inwestycyjnym: Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalne zaplanowano wsparcia: tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego.
Na tej samej sesji zdecydowano również o zamiarze przekształcenia internatu wchodzącego w skład dotychczasowego Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie w bursę. Nowa placówka zapewni opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, którzy uczą się w tej lub innych szkołach na terenie Wołowa.

powiatwolowski.pl

Categories: Na tapecie, Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker