Powiat do ARAW-u

araw_logoNa ostatniej sesji Rady Powiatu Wołowskiego podjęto decyzję o przystąpieniu powiatu do Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Ma to pomóc w przyciągnięciu inwestorów i ożywieniu gospodarczym naszego obszaru.
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) to spółka akcyjna z większościowym udziałem Gminy Wrocław. Powstała w 2005r. w wyniku porozumienia pomiędzy ośmioma gminami aglomeracji. W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest osiemnaście gmin (m.in. Brzeg Dolny), a do obszaru jej działania należy w całości teren Powiatu Wołowskiego. Celem Agencji jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej (m.in. poprzez kontakty z potencjalnymi inwestorami) i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z obszaru objętego jej zasięgiem. Profil działalności spółki jest więc zgodny z zadaniami powiatu oraz z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Wołowskiego do 2020 roku. Powiat Wołowski obejmie w kapitale spółki 1500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tak więc nasz wkład zamknie się w kwocie 1500 zł. Dotychczas Powiat Wołowski miał okazję współpracować z ARAWem za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wołowie, które jako 1 z 7 urzędów bierze udział w partnerskim projekcie zgłoszonym przez ARAW do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt “Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich jst” został rekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Fundusz Społecznego, a jego realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Głównym celem projektu jest udoskonalenie i wdrożenie różnorakich systemów efektywnego zarządzania w administracji samorządowej.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker