Konsultujcie program współpracy

Wydział Rozwoju Współpracy Europejskiej Promocji i Kultury zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.

Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie już czas przygotowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok następny.

Obowiązek uchwalenia przez Radę Powiatu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program określa zakres i formy współpracy finansowej i pozafinansowej, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy powiatu z organizacjami w 2010 roku.

Dlatego zapraszamy organizacje do konsultacji społecznych programu i do zgłaszania swoich uwag do roboczego projektu tego dokumentu.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy ankietę, której zadaniem jest pomoc w precyzyjnym przekazaniu wszelkich sugestii.

Prosimy o przesyłanie swoich uwag do Wydziału Rozwoju Współpracy Europejskiej Promocji i Kultury, listownie, faxem (071 380 59 00) lub na e-mail: promocja@powiatwolowski.pl do 20 listopada br.

W ostatnim tygodniu listopada odbędzie się także spotkanie konsultacyjne, na którym będzie możliwość omówienia projektu programu z uwzględnieniem przesłanych uwag.

Przyjęcie programu przez Radę Powiatu Wołowskiego planowane jest na ostatnią, grudniową, sesję tego roku.

Poniżej zamieszczamy ankietę

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker