Jeszcze dwa miejsca do straży pożarnej

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

 

W dniu 11 kwietnia 2012 r. o godzinie 900   w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, przy. ul. Wojska Polskiego 38, odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami do służby.

Lukas Graphic

1.      Rodzaj wykonywanej pracy ( stanowisko) stażysta w codziennym rozkładzie czasu służby, na okres 3 lat służby przygotowawczej (docelowe stanowisko: Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolnego),

2.      Miejsce wykonywania pacy: Komenda Powiatowa PSP w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 38,

3.    Kandydat do służby musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej

(Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, ze zm.):

–        posiadać obywatelstwo polskie,

–        korzystać w pełni z praw publicznych,

–        posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

–        być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

–        posiadać zdolność  fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,

–        zgodnie z art. 34 ust. 4 musi posiadać uregulowany stosunek do służby  wojskowej.

4.     Ponadto poza ww. warunkami osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w tut. jednostce organizacyjnej PSP musi spełniać następujące kryteria:

– ukończone studia wyższe,

– ukończone min. szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,

– doświadczenie zawodowe (min. 3 lata) na stanowisku związanym z ochrona ppoż.,

– bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych (MS Word, Excel),

– prawo jazdy kat. B,

5.      Zakres zadań służbowych wykonywanych na stanowisku pracy, m.in.:

–        analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia powiatu,

–        prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków PSP, OSP i pracowników cywilnych,

–        analizowanie gotowości operacyjno-technicznej jednostki ratowniczo gaśniczej jednostek KSRG,

–        wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie: przestrzegania

–        przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

–        realizowanie zadań z zakresu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

 

6.     Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie.

7.     Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmowany jest  następujący system punktacji:

L.p

Kryteria naboru do służby

Ilość pkt.

1.

Miejsce zamieszkania kandydata na terenie powiatu wołowskiego

5 pkt

Prawo jazdy

2.

Prawo jazdy kat. B

lub

2 pkt

3.

Prawo jazdy kat. C  

4 pkt

OSP

4.

Członkostwo w OSP i ukończone szkolenie podstawowe

3 pkt

5.

Udział w zawodach  OSP

1 pkt

6.

Szkolenia  OSP

3 pkt

Wykształcenie

7.

Wyższe tech.  o kierunku przydat. w PSP

8 pkt

8.

Wyższe inne

4 pkt

9.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (predyspozycje kandydata do służby, motywacja do służby, samoprezentacja, inicjatywa, kreatywność, osiągnięcia i sukcesy)

15 pkt.

8.   Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaną poddani testowi sprawnościowemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191).

Test sprawności fizycznej dla mężczyzn obejmuje trzy konkurencje:
– bieg na 50 metrów,
– bieg na 1000 metrów,
– podciąganie na drążku.

Test sprawności fizycznej dla kobiet obejmuje trzy konkurencje:
– siady proste z leżenia tyłem,,
– rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy,
– bieg wahadłowy 4×10 m.

Kandydaci muszą posiadać zaświadczenia od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia. Termin testu zostanie podany na spotkaniu kwalifikacyjnym i nie będzie dłuższy niż 2 tygodnie od dnia tego spotkania.

Zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej warunkuje m. in:

–        uzyskanie najwyższej ilości punktów – ogółem z rekrutacji

–        zaliczenie testu sprawności fizycznej

–        orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW i A o przydatności
do służby w PSP

Podania wraz z życiorysem należy składać w terminie do 10.04.2012 r. – do godz. 1500 w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Wołowie (II piętro pok. nr  28), lub pocztą na adres :

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56 – 100 Wołów.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm. )”

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

 

W dniu 12 kwietnia 2012r. o godzinie 900  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, przy. ul. Wojska Polskiego 38 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami do służby.

1.      Rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko) – stażysta w codziennym  rozkładzie czasu służby, na okres 3 lat służby przygotowawczej (docelowe stanowisko: starszy inspektor),

2.      Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa PSP w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 38

3.      Kandydat do służby musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, ze zm.):

–        posiadać obywatelstwo polskie,

–        korzystać w pełni z praw publicznych,

–        posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

–        być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

–        posiadać zdolność  fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

–        zgodnie z art. 34 ust. 4 musi posiadać uregulowany stosunek do służby  wojskowej.

4.        Ponadto poza ww. warunkami osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby
w tut. jednostce organizacyjnej PSP musi spełniać następujące kryteria:

–        doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działalnością kwatermistrzowsko – logistyczną

–        bardzo dobrą znajomość obsługi programów biurowych (MS Word, Excel)

–        prawo jazdy kat. B,

 

5.      Zakres zadań służbowych wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:

·        utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,

·        prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,

·        organizowanie, wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego ,

·        organizowanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,

·        organizowanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego,

·        zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,

·        prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,

·        dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej,

·        prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,

6.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie.

7.      Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmowany jest  następujący system punktacji:

Kryteria naboru do służby

Punktacja

1. Wykształcenie Średnie z maturą 3
Wyższe 5
Wyższe logistyczne lub ekonomiczne 7
2. Prawo jazdy Kat. B 3
3. Udokumentowane doświadczenie w administracji zespolonej (służby, inspekcje i straże) Co najmniej jeden rok 3
4.Miejsce zamieszkania Powiat wołowski 3
Wołów 5
5. Kontynuacja rodzinnej tradycji w zawodzie pożarniczym

(dot. najbliższej rodziny)16. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej1-157. Dyspozycyjność28. Znajomość obsługi programów użytkowych (MS Word, Excel)1

8.   Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaną poddani testowi sprawnościowemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 261, poz. 2191).

Test sprawności fizycznej dla mężczyzn obejmuje trzy konkurencje:
– bieg na 50 metrów,
– bieg na 1000 metrów,
– podciąganie na drążku.

Test sprawności fizycznej dla kobiet obejmuje trzy konkurencje:
– siady proste z leżenia tyłem,,
– rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy,
– bieg wahadłowy 4×10 m.

 

Kandydaci muszą posiadać zaświadczenia od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia. Termin testu zostanie podany na spotkaniu kwalifikacyjnym i nie będzie dłuższy niż 2 tygodnie od dnia tego spotkania.

 

Zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej warunkuje m.in.:

–        uzyskanie najwyższej ilości punktów – ogółem z rekrutacji

–        zaliczenie testu sprawności fizycznej

–        orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW o przydatności
do służby w PSP

Podania wraz z życiorysem należy składać w terminie do 10.04.2012r. – do godz. 1500 w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Wołowie (II piętro pok. nr  28), lub pocztą na adres:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56 – 100 Wołów

 

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)”.

Categories: Na tapecie, Różności
Tags: Praca, PSP

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker