Dofinansowania z programu “Pegaz” oraz “Student II”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż rusza nabór na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programów “Pegaz “oraz “Student II”. Wnioski należy składać w oddziałach PFRON do dnia:
– “Pegaz”-obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwa eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) do 11 października 2010r.
– “Pegaz” – obszar D (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych , konserwacji i renowacji) do 15 listopada 2010 r. – “Student II -kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” do 15 października 2010r.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, 5. uczniami szkół policealnych,
6. studentami uczelni zagranicznych, studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów uczestnictwa i obowiązującej procedury realizacji ww. programów, jak również aktualne wnioski można uzyskać w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału PFRON ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław, tel. 71 346 74 40 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker