Nabór do straży

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

W dniu 02 lutego 2012 r. o godzinie 900 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, przy. ul. Wojska Polskiego 38 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami do służby.

 

1. Rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko)

stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby, na okres 3 lat służby przygotowawczej

(docelowe stanowisko: starszy ratownik-kierowca),

2. Miejsce wykonywania pacy: Komenda Powiatowa PSP w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 38

3. Kandydat do służby musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej

(Dz. U. z 2009 r, nr 12, poz. 68, ze zm.):

posiadać obywatelstwo polskie,

korzystać w pełni z praw publicznych,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadać zdolność  fizyczną i psychiczną do pełnienia służby (kategorię zdrowia A),

zgodnie z art. 34 ust. 4 musi posiadać uregulowany stosunek do służby  wojskowej.

4. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmowany jest  następujący system punktacji:

 

L.p Kryteria naboru do służby Ilość pkt
1. Miejsce zamieszkania kandydata na terenie powiatu wołowskiego 2 pkt
Prawo jazdy 2. Prawo jazdy kat. B lub 2 pkt
3. Prawo jazdy kat. C 4 pkt
4. Prawo jazdy kat. CE 5 pkt
5. Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów odpowiednich do kategorii C lub CE 3 pkt
Uprawnienia 6. Kwalifikacje ratownika medycznego 5 pkt
7. Posiadanie uprawnień ratownika WOPR 3 pkt
8. Posiadanie uprawnień stermotorzysty 3 pkt
9. Posiadanie uprawnień UDT- podesty ruchome 3 pkt
10. Posiadanie innych uprawnień przydatnych w PSP ( np. obsługa sprzętu ciężkiego, agregaty prądotwórcze, obsługa pił, żurawie, napełnianie zbiorników ciśnieniowych, płetwonurek, nurek, sternik motorowodny…) 2 pkt
OSP 11. Członkostwo w OSP i ukończone szkolenie podstawowe 3 pkt
12. Udział w zawodach  OSP 1 pkt
13. Szkolenia  OSP 3 pkt
Wykształcenie 14. Średnie techniczne o kierunku przydat. w PSP 3 pkt
15. Średnie ogólne 2 pkt
16. Matura 4 pkt
17. Wyższe tech.  o kierunku przydat. w PSP 5 pkt
18. Wyższe inne 3 pkt
19. Kontynuacja rodzinnej tradycji w zawodzie pożarnictwa                                            (dot. najbliższej rodziny) 1 pkt
20. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (predyspozycje kandydata do służby, motywacja do służby, samoprezentacja, inicjatywa, kreatywność, osiągnięcia i sukcesy) 15 pkt.

 

5. Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaną poddani testowi sprawnościowemu

Test sprawności fizycznej obejmuje trzy konkurencje:
– bieg na 50 metrów,
– bieg na 1000 metrów,
– podciąganie na drążku.

 

Kandydaci muszą posiadać zaświadczenia od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia. Termin testu zostanie podany na spotkaniu kwalifikacyjnym i nie będzie dalszy niż w ciągu 2 tygodni od dnia tego spotkania.

 

Zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej warunkuje m. in:

uzyskanie najwyższej ilości punktów – ogółem z rekrutacji

zaliczenie testu sprawności fizycznej

orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW i A o przydatności do służby w PSP

 

Podania wraz z życiorysem należy składać w terminie do 01.02.2012 r. – do godz. 1500 w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Wołowie (II piętro pok. nr  28), lub pocztą na adres :

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56 – 100 Wołów

tel. (071) 389 27 02 – wew. 34

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zmianami )”

Źródło

Categories: Na tapecie, Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker